LEADER მიდგომის შესახებ სამუშაო შეხვედრები გაიმართა

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის პროექტის გუნდმა 30 სამუშაო შეხვედრა ლაგის პოტენციურ წევრებთან ჩაატარა.

LEADER მიდგომასა და ლაგის წევრის საქმიანობაზე ინფორმაცია 359 ადამიანს მიეწოდა.

სამუშაო შეხვედრების შემდეგ 231 ადამიანი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის წევრად დარეგისტრირდა.